Privacybeleid

Bookworms

Stichting FloJa Malawi houdt zich bezig met ontwikkelingswerk in Malawi en is gevestigd op Hemelboog Buiten 17 in Heerhugowaard.  

Deze privacy verklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door Stichting FloJa Malawi. De volgende onderwerpen komen in deze verklaring aan bod:

 • Privacy statement
 • Welke persoonsgegevens verwerken wij van u en met welk doel?
 • Wat doen we met uw gegevens?
 • Beveiliging
 • Welke mogelijkheden heeft u om het verwerken van uw gegevens tegen te gaan?
 • Klikgedrag Stichting FloJa Malawi websites
  (www.flojamalawi.nl en www.ngarapriaryschool.org)
 • Bewaartermijn
 • Wijziging privacy beleid
 • Vragen

Privacy statement

Stichting FloJa Malawi hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacy verklaring geven we informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan zorgvuldig om met persoonsgegevens. Stichting FloJa Malawi houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat houdt het volgende in:

 • Uw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Het doel en type persoonsgegevens zijn verwerkt in deze privacy verklaring.
 • Gebruik en/of verwerking van uw persoonsgegevens blijft beperkt tot enkel de gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verstrekt en/of verwerkt.
 • Er zijn passende technische en/of organisatorische maatregelen genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • Persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 • Wij zijn op de hoogte van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, willen u hierop wijzen en deze respecteren.

Welke persoonsgegevens verwerken wij van u en met welk doel?

Wij verzamelen gegevens van u op beperkte schaal en wij doen dat met het oog op verschillende doeleinden. Wij verzamelen de volgende persoonsgegevens van u:

naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, banknummer en bancaire gegevens.
Het verwerken van deze gegevens is noodzakelijk voor het incasseren en verwerken van donaties ten behoeve van onze stichting.

Websites van Stichting FloJa Malawi
Gegevens zoals naam, adres, telefoonnummers en e-mailadres die via de site www.flojamalawi.nl en www.ngaraprimaryschool.org bij ons binnen komen via het contactformulier en/of aanmelding nieuwsbrief zullen door Stichting FloJa Malawi alleen worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • nabellen of-mailen
 • het opnemen van contact ten behoeve van het incasseren en verwerken van donaties aan onze stichting
 • toezenden van de Stichting FloJa Malawi nieuwsbrief / kerstkaart.

Periodiek versturen wij een nieuwsbrief. Daarvoor kunt u zich inschrijven. Als u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief ontvangen wij van u uw naam en e-mailadres. Wanneer u heeft ingestemd met de ontvangst van onze nieuwsbrief, gebruiken wij uw e-mailadres om u onze nieuwsbrief toe te sturen, met hierin informatie over onze stichting, diensten, acties en nieuws met betrekking tot onze activiteiten in Malawi. Bij iedere nieuwsbrief heeft u de mogelijkheid om zich direct uit te schrijven via de afmeldlink onderaan de nieuwsbrief.

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Wat doen we met uw gegevens?

Wij gebruiken de verstrekte persoonsgegevens alleen voor de doeleinden zoals wij hierboven hebben omschreven.

Wij geven zonder uw uitdrukkelijke toestemming, nooit persoonsgegevens door aan andere partijen, behalve aan Antagonist BV waarmee een verwerkingsovereenkomst hebben afgesloten.

Onze websites draaien en worden beheerd door onze provider. Alle gegevens worden opgeslagen op de server van onze provider, Antagonist BV, Neptunusstraat 27B, 7521 WC Enschede in Nederland (KvK 09136441). Conform de AVG hebben wij met Antagonist BV een verwerkingsovereenkomst afgesloten. Onze provider heeft alle technische maatregelen genomen conform de AVG.

 Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:

 • Persoonsgegevens-bestanden staan in een afgeschermde digitale omgeving bij onze provider. De stichting heeft een eigen webmaster die, in opdracht van het bestuur, alle rechten voor het inzien en benaderen van data beheert en uitgeeft, één keer per jaar controleert en hierover rapporteert aan het bestuur. Alle rechten voor het inzien van data zijn op bestuursniveau vastgelegd en worden centraal via de webmaster geregeld. Binnen de Stichting FloJa Malawi hebben slechts bestuursleden en enkele vrijwilligers met toestemming van het bestuur, inzage in uw gegevens. Zij gebruiken deze gegevens voor de doeleinden zoals hierboven beschreven.
 • Alle personen die namens Stichting FloJa Malawi van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
 • We hanteren een gebruikersnaam- en wachtwoordbeleid voor al onze systemen.
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.

Binnen onze stichting is bestuurslid de heer H. Verduin onze functionaris bescherming persoonsgegevens.

Welke mogelijkheden heeft u om het verwerken van uw gegevens tegen te gaan?

U kunt de Stichting FloJa Malawi vragen om inzage te geven in alle persoonsgegevens die zij van u heeft. U kunt verzoeken deze persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te wijzigen, af te schermen, over te dragen of te verwijderen. Hiervoor dient u schriftelijk of per e-mail contact op te nemen. Uw verzoek kunt u sturen aan ons secretariaat in Nederland, Hemelboog Buiten 17, 1705 TP Heerhugowaard of per e-mail versturen naar info@flojamalawi.nl.

Stichting FloJa Malawi zal uiterlijk binnen vier weken reageren.

Wat is het klikgedrag van de websites van de Stichting FloJa Malawi?

Op de websites van Stichting FloJa Malawi worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zonder dat hiermee de bezoekers worden geïdentificeerd. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Deze gegevens kunnen ook worden gebruikt om meer op de bezoekers van de website gerichte informatie op de website te zetten.

Wat is de bewaartermijn van uw persoonsgegevens?

Verwerking van uw persoonsgegevens is beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. Uw persoonsgegevens worden door Stichting FloJa Malawi opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerkingen gedurende de looptijd van de overeenkomst, en daarna alleen in de financiële administratie voor een periode van maximaal zeven jaar.

Wijziging privacy beleid

Deze tekst en de hieruit vloeiende principes kunnen op elk moment door de Stichting FloJa Malawi gewijzigd worden. Elke aanpassing zal op deze website worden bekendgemaakt. Wij raden u hierom aan deze webpagina regelmatig te raadplegen. Het huidige privacy beleid is bijgewerkt op 26 februari 2019.

Contact voor vragen

Als Stichting FloJa Malawi zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van bovenstaande toelichting op ons privacy-beleid nog vragen heeft, kunt u contact met ons opnemen via info@flojamalawi.nl.

Versie: 07-12-2021 

Bedrag

Aanmelden Blog/Nieuwsbrief

Recente Posts

FloJa Malawi