Privacybeleid

PRIVACY VERKLARING STICHTING FLOJA MALAWI

Stichting FloJa Malawi houdt zich bezig met ontwikkelingswerk in Malawi en is gevestigd aan Safariweg 275, 3605 MD in Maarssen.

Deze privacy verklaring is van toepassing op verwerking van persoonsgegevens door Stichting FloJa Malawi. Stichting FloJa Malawi hecht veel waarde aan het waarborgen van uw recht op privacy. Stichting FloJa Malawi houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De volgende onderwerpen komen in deze verklaring aan bod:

 • Welke persoonsgegevens verwerken wij van u en met welk doel?
 • Wat doen we met uw gegevens?
 • Onze technische maatregelen
 • Welke mogelijkheden heb ik om het verwerken van de gegevens tegen te gaan?
 • Klikgedrag Stichting FloJa Malawi websites
  (www.flojamalawi.nl en www.ngarapriaryschool.org)
 • Bewaartermijn
 • Wijziging privacy beleid
 • Vragen

Welke persoonsgegevens verwerken wij van u en met welk doel?

Wij verzamelen op beperkte schaal gegevens van u en wij doen dat met het oog op verschillende doeleinden. Wij verzamelen de volgende persoonsgegevens van u:
Naam; Adres ; E-mailadres; Telefoonnummer; Bancaire gegevens; (alleen bij donaties, incasso)
Het verwerken van uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, bancaire gegevens is noodzakelijk voor het verwerken-incasseren van donaties t.b.v. van onze stichting.

Sites van Stichting FloJa Malawi
Gegevens zoals NAW / telefoonnummers en emailadres die via de site www.flojamalawi.nl en www.ngarapriaryschool.org bij ons binnen komen via het contactformulier en/of aanmelding nieuwsbrief zullen door Stichting FloJa Malawi alleen worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • nabellen of-mailen
 • het opnemen van contact ten behoeve van verwerken van donaties aan onze stichting
 • toezenden van de Stichting FloJa Malawi nieuwsbrief.

Periodiek versturen wij een nieuwsbrief. Daarvoor kunt u zich inschrijven. Als u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief ontvangen wij van u uw naam en e-mailadres. Wanneer u heeft ingestemd met de ontvangst van onze nieuwsbrief, gebruiken wij uw e-mailadres om u onze nieuwsbrief, met hierin informatie over onze stichting en diensten, acties en nieuws met betrekking tot onze activiteiten in Malawi, toe te sturen. Bij iedere nieuwsbrief heeft u de mogelijkheid om zich direct uit te schrijven via de afmeldlink onderaan de nieuwsbrief.

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Wat doen we met uw gegevens?

Wij gebruiken de verstrekte persoonsgegevens alleen voor de interne doeleinden zoals wij hierboven hebben omschreven. Indien u geen prijs meer stelt op kunt u zich hiervoor op ieder moment afmelden via de afmeldlink onderaan iedere nieuwsbrief.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkingsovereenkomst hebben afgesloten. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan externe partijen.

Onze technische maatregelen

Alle gegevens worden opgeslagen op de server van onze provider. Op dit moment is dit Antagonist BV, Neptunusstraat 27B, 7521 WC Enschede in Nederland (KvK 09136441). Conform de AVG hebben wij met Antagonist BV een verwerkersovereenkomst afgesloten. Onze provider heeft alle technische maatregelen genomen conform de AVG.

Binnen FloJa Malawi kunnen een aantal bestuursleden en vrijwilligers bij (enkele) gegevens. Wij hebben een eigen webmaster die alle rechten uitgeeft en rapporteert aan het bestuur. Alle rechten voor het inzien en benaderen van data zijn dan ook centraal geregeld en worden 1x per jaar aan het bestuur gerapporteerd en gecontroleerd. Binnen Stichting FloJa Malawi is er een gedragsregel die voorschrijft dat er geen lokale kopieën van bestanden mogen worden opgeslagen.

Op dit moment wordt binnen onze stichting ook gebruikt gemaakt van een dropbox omgeving, maar de verwachting is dat binnen enkele maanden deze wordt gemigreerd naar een omgeving bij onze provider. Dit betekent dat al onze gegevens centraal zijn opgeslagen.

Binnen onze stichting is bestuurslid Dhr. H. Verduin onze functionaris gegevensbescherming.

Welke mogelijkheden heb ik om het verwerken van de gegevens tegen te gaan?

U kunt ons met redelijke tussenpozen vragen om inzicht te geven in alle persoonsgegevens die Stichting FloJa Malawi van u heeft. U kunt ons verzoeken deze persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te wijzigen, af te schermen, over te dragen of te verwijderen. Hiervoor kunt u schriftelijk of per e-mail contact opnemen. U kunt deze brief versturen naar ons secretariaat of mailen naar ons mailadres info@flojamalawi.nl. Stichting FloJa Malawi zal uiterlijk binnen 4 weken reageren op uw verzoek. Als u zich heeft ingeschreven voor het ontvangen van de nieuwsbrief, dan kunt u zich ook hiervoor op ieder moment weer afmelden. Dit is mogelijk door middel van de afmeldlink onderaan elke nieuwsbrief.

Klikgedrag

Op de websites van Stichting FloJa Malawi worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zonder dat hiermee de bezoekers worden geïdentificeerd. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt  meer op de bezoekers van de website gerichte informatie op de website te zetten.

Bewaartermijn

Verwerking van uw persoonsgegevens is beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. Uw persoonsgegevens worden door Stichting FloJa Malawi opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerkingen gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Wijziging privacy beleid

Deze tekst en de hieruit vloeiende principes kunnen op elk moment door Stichting FloJa Malawi gewijzigd worden. Elke aanpassing zal op deze website bekend worden gemaakt. Wij raden u om deze reden aan deze webpagina regelmatig te raadplegen. Het huidige privacy beleid is bijgewerkt op 22-05-2018.

Heeft u nog meer vragen?

Als Stichting FloJa Malawi zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy Policy, of in algemene zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen dan kan dit via info@flojamalawi.nl.

 

Versie : 22-05-2018